مهندسی برق

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

مدارهاي الکتریکی 1 از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق و برخی از گرایش های مجموعه کامپیوتر می باشد. این درس 3 واحدی معمولا در ترم سوم ارائه می شود و فیزیک 2 پیشنیاز آن می باشد. مدارهاي الکتریکی 1 از مواد مهم کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق است و در کنکور ارشد مهندسی برق دانشگاه دولتی و آزاد برای همه گرایش های موجود دارای ضریب 4 می باشد. همچنین این درس از دروس اصلی کنکور ارشد برای دو گرایش هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر می باشد

درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق  در دوره کارشناسی است این درس مهمولا در ترم  چهارم ارائه می شود و درس مدارهای الکتریکی 1 پیشنیاز این درس است. هدف این درس آشنایی مقدماتی دانشجویان با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است. درس الکترونیک 1 از مواد کنکور ارشد مهندسی برق هم برای دانشگاه دولتی و هم دانشگاه آزاد است. این درس برای کنکور ارشد مهندسی برق دانشگاه دولتی، گرایشهای الکترونیک و مکاترونیک دارای ضریب 4 و برای گرایشهای مخابرات و مهندسی پزشکی ضریب 3 دارد. همچنین درس الکترونیک 1 در کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق دانشگاه آزاد گرایش الکترونیک ضریب 5 و برای گرایشهای مخابرات و کنترل ضریب 3 دارد. 

درس الکترونیک 2  از دروس مهم دوره کارشناسی مهندسی برق است و در ترم پنجم تدریس می شود. درس الکترونیک 1 پیشنیاز این درس است اهمیت این درس در کنکور ارشد مانند درس الکترونیک 1 می باشد.
این درس برای کنکور ارشد مهندسی برق دانشگاه دولتی، گرایشهای الکترونیک و مکاترونیک دارای ضریب 4 و برای گرایشهای مخابرات و مهندسی پزشکی ضریب 3 دارد. همچنین درس الکترونیک 2 در کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق دانشگاه آزاد گرایش الکترونیک ضریب 5 و برای گرایشهای مخابرات و کنترل ضریب 3 دارد.

درس الکترونیک 3  از دروس تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات و گرایش الکترونیک است. این درس ادامه مباحت دروس الکترونیک 1 و الکترونیک 2 می باشد. این درس معمولا در ترم  هفتم یا هشتم ارائه می شود

تجزیه و تحلیل سیستم ها از دروس اصلی دوره کارشناسی مهندسی برق است. این درس 3 واحدی معمولا در ترم پنجم ارائه می شود در این درس تاکید اصلی روی نظریه سیستمهای خطی و تغییرناپذیر با زمان است، و ابزارهای گوناگون برای تحلیل این سیستم ها، از جمله انتگرال (یا مجموع) کانولوشن، سری فوریه (پیوسته و گسسته)، تبدیل فوریه (پیوسته و گسسته)، تبدیل لاپلاس، و تبدیل Z تدریس خواهند شد. این درس از مواد مهم کنکور ارشد مهندسی برق است و در کنکور ارشد دولتی مجموعه مهندسی برق گرایش های الکترونیک، مخابرات، کنترل و مهندسی پزشکی ضریب 4 دارد . همچنین درس تجزیه و تحلیل سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد، برای گرایش های الکترونیک، مخابرات و کنترل ضریب 3 دارد.

مدارهای الکتریکی 2 از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق است. این درس 3 واحدی معمولا در ترم چهارم (یک ترم بعد از مدارهای الکتریکی 1) ارائه می شود و مدارهای الکتریکی 1 پیشنیاز آن می باشد. مدارهاي الکتریکی 2 هم مانند مدارهای الکتریکی 1 از مواد مهم کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق است و در کنکور ارشد مهندسی برق دانشگاه دولتی و آزاد برای همه گرایش های موجود دارای ضریب 4 می باشد. هدف این درس یادگیری موارد زیر می باشد:
مدارهای سه €Œفاز - تئوری گراف - تجزیه و تحلیل گره، مش، حلقه، کات ست و روش اصلاح شده گره - معادلات حالت - تبدیل لاپلاس - فرکانس های طبیعی - توابع شبکه - قضایای شبکه - دوقطبی ها
الکترومغناطیس از دروس اصلی مجموعه مهندسی برق در دوره کارشناسی است. این درس از مواد اصلی کنکور ارشد برق هم برای دانشگاه دولتی و هم برای دانشگاه آزاد می باشد. این درس 3 واحدی نظری دارد و دروس فیزیک 2- ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل پیشنیاز آن می باشند. این درس در ترم سوم ارئه می شود برخی از مهمترین سرفصل های درس الکترومغناطیس ، شامل موارد زیر می شود:
1. ریاضیات کاربردی: بردارها و اسکالرها، تبدیل بردارها بین دستگاه €Œهای مختلف، انتگرال گیری توابع برداری، مشتق €Œگیری توابع برداری، بخشش یا دایورجنس، پیچش یاکرل، قضیه گاوس، قضیه استوکس، قضیه هلمهولتس، اتحادهای مهم برداری
2. قوانین الکتریسیته ساکن در فضای خالی: قانون کلمب، میدان الکتریکی و شدت آن، شدت میدان الکتریکی بار نقطه €Œای، خزی و صفحه €Œای، فلوی الکتریکی و قانون گاوس، پتانسیل الکتریکی، معادله پواسون و معادله لاپلاس، انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی، دوقطبی الکتریکی
3. الکتریسیته ساکن در اجسام عایق: پلاریزاسیون عایق €Œها، میدان الکتریکی به علت عایق €Œهای پلاریزه شده، شرایط حد در سطح مشترک بین دو عایق، قوه تحمل عایق ها
4. الکتریسیته ساکن در فضاهای شامل اجسام هادی: جسم هادی در میدان الکتریکی ساکن یکنواخت، حذف اجسام هادی و تبدیل مسائل به مسائل معادل در خلاء، شرایط حد در سطح مشترک بین هادی €Œها و عایق €Œها، روش تصاویر، روش حل مسائل با پتانسیل داده شده در سطوح محدودکننده، مسئله سه بعدی (دریشله)، روش €Œهای تقریبی عددی، خازن €Œها و تعریف ظرفیت آنها
5. جریان برق مستقیم در محیط €Œهای هادی: هدایت جریان برق، چگالی جریان و جریان کل، اصل بقاء بار الکتریکی، میدان الکتریکی غیرکنسرواتیو و نیروی محرکه، قانون اهم، شرایط حد برای بردار چگالی جریان، قانون ژول، کاهش بارهای الکتریکی داخل اجسام هادی
6. میدان مغناطیسی ساکن در فضای خالی: قانون آمپر، چگالی فلوی مغناطیسی، پتانسیل مغناطیسی برداری، پخشش و پیچش چگالی فلوی مغناطیسی، قانون مداری آمپر، دوقطبی مغناطیسی
7. میدان €Œهای مغناطیسی در حضور اجسام مغناطیسی: انواع اجسام مغناطیسی، میدان مغناطیسی به علت اجسام مغناطیسی و جریان €Œهای معادل، شدت میدان مغناطیسی، ضریب نفوذپذیری اجسام مغناطیسی، شرایط حدی، مقاومت مغناطیسی، منحنی مغناطیسی اجسام فرومگنتیک
بررسی سیستم هاي قدرت 1 از دروس اصلی مجموعه مهندسی برق در دوره کارشناسی است. این درس از مواد اصلی کنکور ارشد برق هم برای دانشگاه دولتی و هم برای دانشگاه آزاد می باشد. این درس 3 واحدی نظری دارد و درس ماشین های الکتریکی 1 پیشنیاز آن می باشند. این درس در ترم هفتم ارئه می شود برخی از مهمترین سرفصل های درس بررسی سیستم هاي قدرت 1، شامل موارد زیر می شود:
1. آشنایی با سیستم €Œهای قدرت: ساختار سیستم، روش €Œهای تولید، مسائل و مباحث مورد بررسی مبانی: مزایای سیستم سه فاز، تحلیل تک فاز، محاسبات در سیستم واحد
2. مؤلفه €Œهای متقارن: تبدیل €Œها، مدارهای توالی بار، ترانسفورمر و ماشین €Œهای AC
3. خطوط انتقال: ملاحظات طراحی، انواع هادی €Œها، پارامترهای سری و موازی
4. محاسبه اندوکتانس: اندوکتانس یک هادی، اندوکتانس مدارهای چندفاز، هادی €Œهای مرکب و گروهی، خطوط سه €Œفاز متقارن و نامتقارن
5. خازن خط: میدان و پتانسیل الکتریکی، محاسبه خازن خطوط دوسیمه و سه €Œفاز متقارن و نامتقارن، اثر زمین
6. تحلیل حالت ماندگار خط انتقال: مدل خط کوتاه و متوسط، معادلات و مدار معادل خط بلند، رفتار خط بدون تلفات، حد انتقال توان و پایداری ماندگار، جبران راکتیو خط
7. حالت €Œهای گذرای خط: امواج سیار در خط دو سیم، بازتابش، نمودار شبکه €Œای، اقدامات اصلاحی
8. آشنایی با شبکه €Œهای توزیع: انواع سیستم €Œهای توزیع، مشخصات بار، اصول طراحی شبکه و انتخاب تجهیزات، محاسبات افت ولتاژ
سیستم های کنترل خطی از دروس اصلی دوره کارشناسی مجموعه مهندسی برق است این درس 3 واحد نظری دارد و معمولا در ترم ششم ارائه می شود و دروس تجزیه و تحلیل سیستم ها€“ و ماشین های الکتریکی 1 پیشناز آن می باشند. درس سیستم های کنترل خطی از مواد مهم کنکور ارشد مجموعه مهندسی برق در دانشگاه دولتی و آزاد است. سرفصل مطالب این درس شامل موارد زیر می شود:
1. مقدمه و تعاریف کلی- مقایسه سیستم €Œهای حلقه باز و حلقه بسته- دوره کردن خواص سیستم €Œهای خطی ثابت با زمان
2. مدلسازی سیستم €Œهای مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی- اندازه €Œگیرها و عمل €Œکننده €Œها- رسم دیاگرام بلوکی و ساده کردن آنها- خطی کردن مدل €Œها
3. بررسی سیستم €Œها در محدوده زمان- تقریب رفتار سیستم €Œها با مدل €Œهای درجه پایین تر- دنبال کردن ورودی مبنا و از بین بردن اثر اغتشاش- خطاهای ماندگار و تیپ سیستم €Œها
4. بررسی سیستم €Œها در محدوده زمان- تقریب رفتار سیستم €Œها با مدل €Œهای درجه پایین تر- دنبال کردن ورودی مبنا و از بین بردن اثر اغتشاش- خطاهای ماندگار و تیپ سیستم €Œها
5. تعریف پایداری سیستم €Œهای خطی- چگونگی استفاده از جدول روت (Routh) برای بررسی پایداری در محدوده فرکانس و قانون نایکوئیست
6. بررسی تغییرات ریشه €Œهای معادله مشخصه با استفاده از روش رسم مکان هندسی ریشه (Root Locus)
7. استفاده از دیاگرام نایکوئیست و بود در بررسی رفتار سیستم ها در هنگام تغییر پارامترها- پایداری مقاوم- حد فاز و حد بهره سیستم €Œهای حلقه بسته
8. جبران €Œکننده های پیش €Œفاز و پس €Œفاز و کنترل €Œکننده €Œهای PID
9. طراحی سیستم €Œهای کنترلی حلقه بسته و جبران €Œکننده €Œها مبتنی بر دیاگرام مکان هندسی ریشه €Œها و دیاگرام €Œهای بود و نایکوئیست

ماشین های الکتریکی 1 از دروس اصلی و اجباری مهندسی برق در دروره کارشناسی می باشد. این درس سه واحد نظری دارد و دروس مدار 1 ، الکترومغناطیس و ریاضی مهندسی پیشنیاز آن می باشند. درس ماشین های الکتریکی 1 از مواد اصلی کنکور ارشد برق در دانشکاه دولتی و همچنین آزاد می باشد. این درس در دوره کارشناسی مهندسی برق در ترم پنجم ارائه می شود. 

ماشین های الکتریکی 2 از دروس اصلی و اجباری دوره کارشناسی مهندسی برق است. این درس معمولا در ترم ششم ارائه می شود و درس ماشین های الکتریکی 1 پیشنیاز این درس است. درس ماشین های الکتریکی 2 از مواد اصلی کنکور ارشد دانشگاه دولتی و آزاد در رشته مهندسی برق می باشد. این درس 3 واحد نظری دارد.